Guziki

Organizacja

Organami Gimnazjum Nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi są:

 • Dyrektor szkoły
 • Rada Pedagogiczna 
 • Rada Rodziców 
 • Samorząd Uczniowski.

Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy.

DYREKTOR

Dyrektorem Gimnazjum nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi jest pani mgr Ilona Szmatowicz

 • Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.). 
 • Zasady powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie Szkoły

RADA PEDAGOGICZNA

W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w Statucie Szkoły

RADA RODZICÓW

W szkole działa Rada Rodziców zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty.

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców.

Współdziała z dyrektorem, wszystkimi organami szkoły, organem prowadzącym i nadzorującym oraz innymi instytucjami w realizacji zadań szkoły.

Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły poprzez:

 • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców.
 • Gromadzenie funduszy potrzebnych dla wspierania działalności szkoły.
 • Występowanie z opiniami i wnioskami dotyczącymi pracy szkoły do organu prowadzącego i nadzorującego.
 • Zadania Rady Rodziców określone są w Statucie Szkoły

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Organem przedstawicielskim młodzieży szkolnej jest Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i inni członkowie.

Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Samorząd ma prawo do:

 • organizacji życia szkoły, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunem samorządu i dyrekcji.

Zasady i tryb działania Samorządu Uczniowskiego określone są w Statucie Szkoły.

Szczegóły pracy Samorządu Uczniowskiego zawiera jego Regulamin.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

28-09-2017 - Edycja treści.

19-11-2015 - Edycja treści.

03-06-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 503