Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Struktura

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Majątek

Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.

AKTYWA TRWAŁE

1094615,83

I. Rzeczowe aktywa trwałe

1094615,83

Środki trwałe

1094615,83

Grunty

424500,00

Budynki, lokale

667828,33

Urządzenia

2287,50

AKTYWA OBROTOWE

61832,36

II. Należności krótkoterminowe

52531,78

III. Środki pieniężne

9300,58

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

9300,58

SUMA AKTYWÓW

1156448,19

ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO O WARTOŚCIJEDNOSTKOWEJ POWYŻEJ 300 EURO: obecnie placówka nie posiada takich składników majątku.

Stan na 31.12.2014 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-05-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 384